论文一览

Year From ~ Title
Author Journal Show IF
  Result: 57 theses.
  1
  Synthesis of covalent organic frameworks via in situ salen skeleton formation for catalytic applications
  He Li, Xiao Feng, Pengpeng Shao, Jian Chen, Chunzhi Li, Sanjeevi Jayakumar, Qihua Yang*
  J. Mater. Chem. A 7 (2019) 5482-5492
  DOI:10.1039/C8TA11058A
  2
  Novel conjugated organic polymers as candidates for visible-light-driven photocatalytic hydrogen production
  Jian Chen, Xiaoping Tao, Lin Tao, He Li, Chunzhi Li, Xiuli Wang, Can Li, Rengui Li, Qihua Yang*
  Applied Catalysis B: Environmental 241 (2019) 461-470
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.011
  3
  Water Oxidation Catalysts for Artificial Photosynthesis
  Sheng Ye, Chunmei Ding, Mingyao Liu, Aoqi Wang, Qinge Huang, Can Li
  Advanced Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/adma.201902069
  4
  Carboxylation of toluene with CO2‐derived dimethyl carbonate over amorphous Ti‐Zr mixed‐metal oxide catalysts
  Hailong Liu, Zelong Li, Jijie Wang, Shengmei Lu, Mengmeng Wang, Yan Liu, Can Li
  ChemCatChem   (2019) 
  DOI:10.1002/cctc.201901276
  5
  Stereostructural Elucidation of Glucose Phosphorylation by Raman Optical Activity
  Yuxuan Tang, Feng Cheng, Zhaochi Feng, Guoqing Jia, Can Li
  The Journal of Physical Chemistry B   (2019) 
  DOI:10.1021/acs.jpcb.9b05 968
  6
  Integrating large-area perovskite solar module with thermoelectric generator for enhanced and stable power output
  Ping Fu, Wei Qin, Shengqiang Bai, DongYang, Lidong Chen, Xin Guo, Can Li
  Nano Energy   (2019) 
  DOI:10.1016/j.nanoen.2019.104009
  7
  Artificial photosynthesis systems for catalytic water oxidation (Feature Article, Front Cover Art)
  Sheng Ye, Chunmei Ding, Can Li
  Advances in Inorganic Chemistry 74 (2019) 3-59
  DOI:10.1016/bs.adioch.2019.03.007
  8
  Janus Particles in Biomedical Applications
  Haiyang Su, Cameron-Alexander Hurd Price, Lingyan Jing, Qiang Tian, Jian Liu* and Kun Qian* 
  Materials Today Bio 5  (2019) 
  DOI:in press
  9
  The successful story of gold based catalysts for Gas and Liquid Phase reactions: brief perspective and beyond
  Cameron Alexander Hurd Price, Laura Pastor Perez, Svetlana Ivanova, Tomas Ramirez Reina and Jian Liu* 
  Frontiers in Chemistry   (2019)  in press
  DOI: in press
  10
  Homophase Junction for Promoting Spatial Charge Separation in Photocatalytic Water Splitting
  Yu Bai, Yueer Zhou, Jing Zhang, Xuebing Chen, Yonghui Zhang, Jifa Liu, Jian Wang, Fangfang Wang, Changdong Chen, Chun Li, Rengui Li, Can Li 
  ACS Catalysis 9 (2019) (4) 3242–3252
  DOI:10.1021/acscatal.8b05050
  11
  Atomic Ni species anchored on N-doped carbon hollow spheres as efficient CO2 reduction electrocatalysts
  Shuangshuang Ma, Panpan Su*, Wenjuan Huang, San Ping Jiang, Shiyang Bai* and Jian Liu*
  ChemCatChem   (2019)  in press
  DOI: in press
  12
  In-situ fabrication of atomic charge transferring path for constructing heterojunction photocatalysts with hierarchical structure
  Dongxu Liu, Jing Zhang, Chun Li, Xun Zhang, Xuebing Chen, Fangfang Wang, MingShi, Rengui Li, Can Li
  Applied Catalysis B: Environmental 248 (2019) (5) 459-465
  DOI:10.1016/j.apcatb.2019.02.050
  13
  One-pot Assembling of Hierarchical Porous Carbon/Silica Nanocomposites for Cycloaddition Reaction
  Zhengjian Zhu, Shiyang Bai*, Hui Shang, Qiang Tian, Jihong Sun, Xia Wu, and Jian Liu* 
  Microporous and Mesoporous Materials 191 (2019) in press
  DOI:in press
  14
  Boosting photocatalytic water splitting by tuning built-in electric field at phase junction
  Jing Zhang, Xuebing Chen, Yu Bai, Chun Li, Ying Gao, Rengui Li, Can Li 
  Journal of Materials Chemistry A   (2019) 
  DOI:10.1039/C8TA08199A
  15
  Nanoengineering of Yolk-shell Structured Silicas for Click Chemistry
  Peiyuan Wang, Tianyu Yang, Shumin Sun*, Panpan Su, Xiaolu Tang and Jian Liu* 
  Microporous and Mesoporous Materials 291 (2019) 109691
  DOI:https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109691
  16
  Effect of Facet‐Selective Assembly of Cocatalyst on BiVO4 Photoanode for Solar Water Oxidation
  Deng Li, Ruotian Chen, Pengpeng Wang, Zhen Li, Jian Zhu, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li
  ChemCatChem   (2019) 
  DOI:10.1002/cctc.201900573
  17
  Nanoengineering carbon spheres as nanoreactors for sustainable energy applications
  Hao Tian, Ji Liang and Jian Liu*
  Advanced Materials   (2019) 1903886
  DOI:http://adma.201903886
  18
  Blocking backward reaction on hydrogen evolution cocatalyst in a photosystem II hybrid Z-scheme water splitting system
  Zhen Li, Yu Qi, Wangyin Wang, Deng Li, Zheng Li, Yanan Xiao, Guangye Han, Jian-Ren Shen, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 40 (2019) 486-494
  DOI:S1872-2067(19)63311-5
  19
  A multifunctional platinum nanoreactor for point-of-care metabolic analysis
  Lin Huang, Deepanjali D. Gurav, Shu Wu, Wei Xu, Vadanasundari Vedarethinam, Jing Yang, Haiyang Su, Xinze Wan, Yuan Fang, Baiyong Shen, Cameron-Alexander Hurd Price, Eirini Velliou, Jian Liu*, and Kun Qian* 
  Matter 1 (2019) 
  DOI:in press
  20
  Advances in solar energy conversion
  Jinlong Gong, Can Li, Michael R. Wasielewski 
  Chemical Society Reviews   (2019) 
  DOI:10.1039/C9CS90020A
  21
  Microenvironment engineering of Ru nanoparticles incorporated in silica nanoreactors for enhanced hydrogenations
  Xiaomin Ren, Miao Guo, He Li, Chengbin Li, Liang Yu,* Jian Liu* and Qihua Yang*
  Angewandte Chemie International Edition 58 (2019) 14483-14488
  DOI:http://dx.doi.org/10.1002/anie.201908602
  22
  Simultaneous Photoelectrocatalytic Water Oxidation and Oxygen Reduction for Solar Electricity Production in Alkaline Solution
  Bingqing Zhang, Lihue He, Tingting Yao, Wenjun Fan, Xiangtian Zhang, Sheng Wen, Jingying Shi, Can Li
  ChemSusChem 12 (2019) 1026-1032
  DOI:10.1002/cssc.201802849
  23
  Ca2+ doped ultrathin cobalt hydroxyloxides from coordination polymers as efficient electrocatalysts for water oxidations
  Panpan Su, Shuangshuang Ma, Wenjuan Huang, Yash Boyjoo, Shiyang Bai,* and Jian Liu*
  Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 19415–19422
  DOI:http://10.1039/c9ta05882f
  24
  Stable Potential Windows for Long‐Term Electrocatalysis by Manganese Oxides Under Acidic Conditions
  Ailong Li, Hideshi Ooka, Nadège Bonnet, Toru Hayashi, Yimeng Sun, Qike Jiang, Can Li, Hongxian Han, Ryuhei Nakamura
  Angewandte Chemie International Edition 58 (2019) 1-6
  DOI:10.1002/anie.201813361
  25
  Enhanced Hydrogenation Performance over Hollow Structured Co-CoOx@N-C Capsules

  Hao Tian, Xiaoyan Liu, Liubing Dong, Xiaomin Ren, Hao Liu, Cameron Alexander Hurd Price, Ying Li, Guoxiu Wang, Qihua Yang and Jian Liu*


  Advanced Science 6 (2019) 1900807
  DOI:10.1002/advs.201900807
  26
  Crystallographic-Orientation-Dependent Charge Separation of BiVO4 for Solar Water Oxidation
  Deng Li, Yong Liu, Wenwen Shi, Chenyi Shao, Shengyang Wang, Chunmei Ding, Taifeng Liu, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li 
  ACS Energy Letters 4 (2019) 825-831
  DOI:10.1021/acsenergylett.9b00153
  27
  Flexible and free-standing SiOx/CNT composite films for high capacity and durable lithium ion batteries
  Wenlei Guo, Xiao Yan, Feng Hou*, Lei Wen, Yejing Dai, Deming Yang, Xiaotong Jiang, Jian Liu*, Ji Liang*, Shi Xue Dou
  Carbon 152 (2019) 888-897
  DOI:https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.06.088
  28
  PTB7:PC61BM Bulk Heterojunction-Based Photocathodes for Efficient Hydrogen Production in Aqueous Solution
  Wenwen Shi, Wei Yu, Deng Li, Doudou Zhang, Wenjun Fan, Jingying Shi, Can Li
  Chemistry of Materials   (2019) ( ) 
  DOI:10.1021/acs.chemmater.8b04629
  29
  Construction of Hollow Structured Carbon-Based Micro/Nanoreactors
  Shiyang Bai*, Xinyao Wang, Qinglong Liu, Jihong Sun and Jian Liu*
  Chinese Science Bulletin 64 (2019) 
  DOI:In press
  30
  An Unusual Charge Distribution on the Facet of SrTiO3 Nanocube under Light Irradiation
  Linchao Mu, Bin Zeng, Xiaoping Tao, Yue Zhao, Can Li
  The Journal of Physical Chemistry Letters   (2019) 
  DOI:10.1021/acs.jpclett.9b00243
  31
  N-doped carbon spheres impregnated with highly monodispersed ruthenium nanoparticles as a hydrogenation catalyst

  Xiaoyan Liu, Guojun Lan, Yash Boyjoo, Lihua Qian, Sai Gu, Cameron Alexander Hurd Priceb, Liang Wang, Ying Li* and Jian Liu*


  Chemical Engineering Journal 374 (2019)  895–903
  DOI:https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.05.213
  32
  Optimizing both the CoMo/Al2O3 catalyst and the technology for selectivity enhancement in the hydrodesulfurization of FCC gasoline
  Cen Zhang,Xinyi Liu,Tiefeng Liu, ZongxuanJiang,Can Li
  Applied Catalysis A: General 575 (2019) (5) 187-197
  DOI:10.1016/j.apcata.2019.02.025
  33
  Formation of Yolk-shell Structured NiO Nanospheres with Enhanced Lithium Storage Capacity
  Jian Wang, Panpan Su, Jing Zhang*, Fangfang Wang, Yali Chen, Hao Liu* and Jian Liu*
  Materials Chemistry Frontier 3 (2019) 823–830
  DOI:10.1039/C9QM00328B 
  34
  Heterostructure of 1D Ta3N5 Nanorod/BaTaO2N Nanoparticle Fabricated by a One‐Step Ammonia Thermal Route for Remarkably Promoted Solar Hydrogen Production
  Beibei Dong, Junyan Cui, Yuying Gao, Yu Qi, Fuxiang Zhang, Can Li
  Advanced Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/adma.201808185
  35
  Metal–organic-framework-derived formation of Co-N-doped carbon materials for efficient oxygen reduction reaction
  Hao Tian, Chi Zhang, Zhangfeng Shen, Panpan Su, Guoxiu Wang, Shaomin Liu, Hao Liu*, and Jian Liu*
  Journal of Energy Chemistry 40 (2019) 137-147
  DOI:https://doi.org/10.1016/j.jechem.2019.03.004.
  36
  Interfacial Charge Modulation: An Efficient Strategy for Boosting Spatial Charge Separation on Semiconductor Photocatalysts
  Xiaoping Tao, Yuying Gao, Shengyang Wang, Xiaoyu Wang, Yang Liu, Yue Zhao, Fengtao Fan, Michel Dupuis, Rengui Li, Can Li
  Advanced Energy Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/aenm.201803951
  37

  Sequential Growth of Hierarchical N-Doped Carbon-MoS2 Nanocomposites with Variable Nanostructures


  Qinglong Liu, Haodong Shi, Tianyu Yang, Yan Yang*, Zhong-Shuai Wu, Jianqiang Yu*, S. Ravi P. Silva, and Jian Liu* 
  Journal of Materials Chemistry A 7 (2019)  6197-6204
  DOI:http://10.1039/c9ta00240e
  38

  Mesoporous MnO2 Hollow Spheres for Enhanced Catalytic Oxidation of Formaldehyde


  Yash Boyjoo, Guillaume Rochard, Jean-Marc Giraudon, Jian Liu* and Jean-François Lamonier*
  Sustainable Materials and Technologies 20 (2019) e00091
  DOI:https://doi.org/10.1016/j.susmat.2018.e00091
  39
  Integrating a redox flow battery into a Z-scheme water splitting system for enhancing the solar energy conversion efficiency
  Zhen Li, Wangyin Wang, Shichao Liao, Mingyao Liu, Yu Qi, Chunmei Ding, Can Li
  Energy & Environmental Science 12 (2019) 631-639
  DOI:10.1039/C8EE01299G
  40
  An organic-base catalyzed asymmetric 1,4-addition of tritylthiol to in situ generated aza-o-quinone methides at the H2O/DCM interface
  Xianghui Liu, Kai Wang, Wengang Guo, Yan Liu, Can Li
  Chemical Communications 55 (2019) 2668 - 2671
  DOI:10.1039/C9CC90341K
  41
  Highly stable Ru nanoparticles incorporated in mesoporous carbon catalysts for
  production of γ-valerolactone

  Xiaoyan Liu, Guojun Lan, Panpan Su, Lihua Qian, Tomas Ramirez Reina, Liang Wang, Ying Li* and Jian Liu* 
  Catalysis Today 6 (2019) 
  DOI:      http://org/10.1016/j.cattod.2018.12.039
  42
  Sr- and Co-doped LaGaO3-δ with high O2 and H2 yields in solar thermochemical water splitting
  Zhenpan Chen, Qingqing Jiang, Feng Cheng, Jinhui Tong,Min Yang, Zongxuan Jiang, Can Li
  Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 6099-6112
  DOI:10.1039/c8ta11957k
  43
  Giant Defect-Induced Effects on Nanoscale Charge Separation in Semiconductor Photocatalysts
  Ruotian Chen, Shan Pang, Hongyu An, Thomas Dittrich, Fengtao Fan, Can Li
  NANO LETTERS 19 (2019) (1) 426-432
  DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04245
  44
  Promoting Photocatalytic H2 Evolution on Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Nanocrystals by Simultaneous Dual-Charge Transportation Modulation
  Hong Wang, Xiaomei Wang, Ruotian Chen, Hefeng Zhang, Xiuli Wang, Junhui Wang, Jing Zhang, Linchao Mu, Kaifeng Wu, Fengtao Fan, Xu Zong, Can Li 
  ACS Energy Letters 4 (2019) 40−47
  DOI:10.1021/acsenergylett.8b01830
  45
  Novel Conjugated Organic Polymers as Candidates for Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production 
  Jian Chen, Xiaoping Tao, Lin Tao, He Li, Chunzhi Li, Xiuli Wang, Can Li, Rengui Li,QihuaYang
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 461-470
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.011
  46
  One-pot synthesis of BaMg1/3Ta2/3O3-xNy/Ta3N5 heterostructures as H2-evolving photocatalysts for construction of visible-light-driven Z-scheme overall water splitting 
  Junyan Cui, Yu Qi,Beibei Dong,Linchao Mu,QianDing,Gang Liu,Mingjun Jia,Fuxiang Zhang, Can Li
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 1-7
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.014
  47
  Insights into the Site-Selective Adsorption of Methanol and Water in Mordenite Zeolite by 129Xe NMR Spectroscopy
  Ke Gong, Feng Jiao, Yuxiang Chen, Xianchun Liu, Xiulian Pan, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*
  the Journal of Physical Chemistry C 123 (2019) 17368-17374
  DOI:10.1021/acs.jpcc.9b04350
  48
  Genesis of electron deficient Pt1(0) in PDMS-PEG aggregates
  Kairui Liu, Guangjin Hou, Jingbo Mao, Zhanwei Xu, Peifang Yan, Huixiang Li, Xinwen Guo, Shi Bai* and Z. Conrad Zhang*
  Nature Communications 10 (2019) (1) 996
  DOI:10.1038/s41467-019-08804-y
  49
  Identification of different carbenium ion intermediates in zeolites with identical chabazite topology via 13C-13C through-bond NMR correlations
  Dong Xiao, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou, Frédéric Blanc*
  RSC Advances 9 (2019) 12415-12418
  DOI:10.1039/C9RA02280E
  50
  Confinement catalysis with two-dimensional materials for energy conversion
  Lei Tang, Xianguang Meng, Dehui Deng*, Xinhe Bao
  Advanced Materials 1901996 (2019) 
  DOI:10.1002/adma.201901996
  51
  Direct Methane Conversion under Mild Conditions by Thermo-, Electro- or Photocatalysis
  Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Pethan Rajan, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao
  Chem  5 (2019)  2296
  DOI:10.1016/j.chempr.2019.05.008
  52
  Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for high-performance hydrogen evolution reaction
  Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Nano Energy  61 (2019)  611
  DOI:10.1016/j.nanoen.2019.04.049
  53
  Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene
  Suheng Wang, Haobo Li, Mengqi He, Xiaoju Cui, Lei Hua, Haiyang Li, Jianping Xiao, Liang Yu, N. Pethan Rajan, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*
  Journal of Energy Chemistry 36 (2019) 47
  DOI:10.1016/j.jechem.2019.04.003
  54
  Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO
  Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng*
  Nano Research  12 (2019)  2313
  DOI:10.1007/s12274-019-2316-9
  55
  Room-temperature electrochemical water-gas shift reaction for high purity hydrogen production
  Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao
  Nature Communications 10 (2019) 86
  DOI:10.1038/s41467-018-07937-w
  56
  Catalysis with Two-Dimensional Materials Confining Single Atoms: Concept, Design, and Applications
  Yong Wang, Jun Mao, Xianguang Meng, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Chemical Reviews  119 (2019)  1806
  DOI:10.1021/acs.chemrev.8b00501
  57

  Structure of the catalytically active copper-ceria interfacial perimeter


  Aling Chen, Xiaojuan Yu, Yan Zhou , Shu Miao, Yong Li, Sebastian  Kuld, Jens Sehested, Jingyue Liu ; Toshihiro, Song Hong, Matteo Farnesi Camellone, Stefano Fabris , Jing Ning, Chuanchuan Jin, Chengwu Yang,   Alexei Nefedov, Christof Woell,   Yuemin Wang, Wenjie Shen


  NATURE CATALYSIS 2 (2019) (4) 334-341
  DOI:10.1038/s41929-019-0226-6