论文一览

Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
  • Result: 35 articles.


35

Oxidation -induced segregation of FeO on the Pd-Fe alloy surface

Yangsheng Li, Bing Yang, Meihan Xia, Fan Yang*, Xinhe Bao

Applied Surface Science, 525(2020)146484,DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146484(2020)

DOI:

Oxidation -induced segregation of FeO on the Pd-Fe alloy surface

                       

34

Perpendicular intergrowth ZSM-5 plates with shortened 10-MR pores

Ensheng Zhan, Zhiping Xiong, Yan Zhou, Mingrun Li, Pengfei Wang, Weibin Fan,Wenjie Shen

CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS41(2020)1132-1139.

DOI:

10.1016/S1872-2067(20)63573-2

33

Electronic and geometric structure of the copper-ceria interface on Cu/CeO2 catalysts

Yan Zhou, Aling Chen, Jing Ning, Wenjie Shen

CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS41(2020)928-937

DOI:

10.1016/S1872-2067(20)63540-9

32

Formation mechanism and size control of ceria nanocubes

Chunyan Dong, Yan Zhou, Na Ta, Wenjie Shen

CRYSTENGCOMM22(2020)3033-3041

DOI:

10.1039/d0ce00224k

31

DME carbonylation over a HSUZ-4 zeolite

Zhiping Xiong, Ensheng Zhan, Mingrun Li, Wenjie Shen

CHEMICAL COMMUNICATIONS56(2020)3401-3404

DOI:

10.1039/d0cc00886a

30

Synergetic enhancement of thermoelectric performance in a Bi0.5Sb1.5Te3/SrTiO3 heterostructure

Xueying Wan, Zhengmao Liu, Lin Sun, Peng Jiang*, Xinhe Bao*.

Journal of Material Chemistry A, 8(2020)(21)10839-10844(2020)

DOI:

Synergetic enhancement of thermoelectric performance in a Bi0.5Sb1.5Te3/SrTiO3 heterostructure

29

Selective Synthesis of Benzene, Toluene, and Xylenes from Syngas

Dengyun Miao, Yi Ding, Tie Yu, Jian Li, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*

ACS catalysis, 10(2020)(13)7389-7397(2020)

DOI:

Selective Synthesis of Benzene, Toluene, and Xylenes from Syngas

28

Defect-mediated reactivity of Pt/TiO(2)catalysts: the different role of titanium and oxygen vacancies

Quan Xiao, Yanan Wang, Zhi-Jian Zhao, Chenlei Pei, Sai Chen, Lijun Gao, Rentao Mu, Qiang Fu, Jinlong Gong

Science China: Chemistry, DOI: 10.1007/s11426-020-9798-2(2020)

DOI:

Defect-mediated reactivity of Pt/TiO(2)catalysts: the different role of titanium and oxygen vacancies

27

Chain Mail for Catalysts

Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Angewandte Chemie (International ed., DOI:10.1002/anie.202007604(2020)

DOI:

Chain Mail for Catalysts

26

Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

Nature Communications, (2020)(2020)

DOI:

Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

25

Photoinduced surface activation of semiconductor photocatalysts under reaction conditions: a commonly overlooked phenomenon in photocatalysis

Xiaoping Tao, Wenwen Shi, Bin Zeng, Yue Zhao, Na Ta, Shengyang Wang, Adenle Abraham Abdul, Rengui Li*, Can Li*

ACS Catalysis(2020)

DOI:

10.1002/anie.202001438

24

Ionic‐Association‐Assisted Viscoelastic Nylon Electrolytes Enable Synchronously Coupled Interface for Solid Batteries

Zhiming Zhao, Fan Li, Jingwen Zhao*, Guoliang Ding, Jinzhi Wang, Xiaofan Du, Qian Zhou, Guangjin Hou*, Guanglei Cui*

Advanced Functional Materials(2020)2000347

DOI:

10.1002/adfm.202000347

23

Zero-Quantum Homonuclear Recoupling Symmetry Sequences in Solid-State Fast MAS NMR Spectroscopy

Ji Yi, Liang Lixin, Guo Changmiao, Bao Xinhe, Polenova Tatyana, Hou Guangjin*

Acta Physico-Chimica Sinica36(2020)1905029

DOI:

10.3866/PKU.WHXB201905029

22

DMF stabilized Li3N slurry for manufacturing self-prelithiatable lithium-ion capacitors

Cuilian Liu, Tianyu Li, Hongzhang Zhang*, Zihan Song, Chao Qu, Guangjin Hou, Huamin Zhang, Chuanfa Ni, Xianfeng Li*

Science Bulletin65(2020)434-442

DOI:

10.1016/j.scib.2019.11.014

21

C−C Bond Formation in Syngas Conversion over Zinc Sites Grafted on ZSM‐5 Zeolite

Yuxiang Chen, Ke Gong, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Guangjin Hou*, Rui Si, Xinhe Bao

Angewandte Chemie132(2020)6591-6596

DOI:

10.1002/ange.201912869

20

Water Oxidation on TiO2: A Comparative DFT Study of 1e–, 2e–, and 4e– Processes on Rutile, Anatase, and Brookite

Anum Shahid Malik, Taifeng Liu*, Michel Dupuis*, Rengui Li, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry C(2020)

DOI:

10.1021/acs.jpcc.9b11450

19

Exploration of the intrinsic factors limiting the photocurrent density in ferroelectric BiFeO3 thin film

Jafar Hussain Shah, Hengyun Ye, Yong Liu, Ahmed Mahmoud Idris, Anum Shahid Malik, Yi Zhang*, Hongxian Han*, Can Li

Journal of Materials Chemistry A8(2020)6863-6873

DOI:

10.1039/D0TA00955E

18

A Hydrogen Farm Strategy for Scalable Solar Hydrogen Production with Particulate Photocatalysts

Yue Zhao, Chunmei Ding, Jian Zhu, Wei Qin, Xiaoping Tao, Fengtao Fan, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition59(2020)

DOI:

10.1002/anie.202001438

17

Unravelling the water oxidation mechanism on NaTaO3-based photocatalysts

Qian Ding+, Yang Liu+, Tao Chen, Xiaoyu Wang, Zhaochi Feng, Xiuli Wang, Michel Dupuis, Can Li

Journal of Materials Chemistry A8(2020)6812-6821

DOI:

10.1039/c9ta14235e

16

Boosting Performance of Non‐Fullerene Organic Solar Cells by 2D g‐C3N4 Doped PEDOT:PSS

Qing Yang, Shuwen Yu, Ping Fu, Wei Yu, Yong Liu, Xuan Liu, Zhaochi Feng, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Functional Materials30(2020)1910205

DOI:

10.1002/adfm.201910205

15

Intrinsic Facet‐Dependent Reactivity of Well‐Defined BiOBr Nanosheets on Photocatalytic Water Splitting

Ming Shi, Guanna Li, Jianming Li, Xu Jin, Xiaoping Tao, Bin Zeng, Evgeny A. Pidko, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition59(2020)6590-6595

DOI:

10.1002/anie.201916510

14

2D Conjugated Polyelectrolytes Possessing Identical Backbone with Active‐Layer Polymer as Cathode Interlayer for Organic Solar Cells

Xuan Liu, Wei Nie, Dandan Tu, Xin Guo*, Can Li*

Macromolecular Rapid Communications41(2020)1900624

DOI:

10.1002/marc.201900624

13

H‐Bonds‐Assisted Molecular Order Manipulation of Nonfullerene Acceptors for Efficient Nonannealed Organic Solar Cells

Xuan Liu, Xuchao Wang, Yejun Xiao, Qing Yang, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Energy Materials10(2020)1903650

DOI:

10.1002/aenm.201903650

12

Embedding Sulfur Atoms in Decahedron Bismuth Vanadate Crystals with a Soft Chemical Approach for Expanding the Light Absorption Range

Yue Zhao, Taifeng Liu, Ruotian Chen, Bin Zeng, Xiaoping Tao, Jianming Li, Xu Jin, Rengui Li*, Can Li*

ChemCatChem12(2020)1585-1590

DOI:

10.1002/cctc.201901865

11

Internal‐Field‐Enhanced Charge Separation in a Single‐Domain Ferroelectric PbTiO3 Photocatalyst

Yong Liu, Sheng Ye, Huichen Xie, Jian Zhu, Quan Shi, Na Ta, Ruotian Chen, Yuying Gao, Hongyu An, Wei Nie, Huanwang Jing, Fengtao Fan*, Can Li*

Advanced Materials32(2020)1906513

DOI:

10.1002/adma.201906513

10

High-Performance Solar Redox Flow Battery toward Efficient Overall Splitting of Hydrogen Sulfide

Weiguang Ma, Congxin Xie, Xiaomei Wang, Hong Wang, Xiaoqing Jiang, Hefeng Zhang, Xin Guo, Xu Zong*, Xianfeng Li, Can Li*

ACS Energy Letters5(2020)597-603

DOI:

10.1021/acsenergylett.9b02206

9

Establishing inorganic-biological hybrid photoelectrochemical platform towards sustainable conversion of α-chitin

Hefeng Zhang, Yong Zhao, Huiyan Zhang, Haichuan Zhou, Hong Wang, Xu Zong*, Heng Yin*, Can Li*

Applied atalysis B: Environmental265(2020)118558

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118558

8

Advanced space- and time-resolved techniques for nanoparticle photocatalysts studies

Yuying Gao, Wei Nie, Xiuli Wang, Fengtao Fan*, Can Li*

Chemical Communications56(2020)1007-1021

DOI:

10.1039/C9CC07128H

7

Efficient hydrogen peroxide synthesis by metal-free polyterthiophene via photoelectrocatalytic dioxygen reduction

Wenjun Fan, Bingqing Zhang, Xiaoyu Wang, Weiguang Ma, Deng Li, Zhiliang Wang, Michel Dupuis, Jingying Shi*, Shijun Liao*, Can Li*

Energy & Environmental Science13(2020)238-245

DOI:

10.1039/C9EE02247C

6

A Novel Double Perovskite Oxide Semiconductor Sr2CoWO6 as Bifunctional Photocatalyst for Photocatalytic Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions from Water under Visible Light Irradiation

Ahmed Mahmoud Idris, Taifeng Liu, Jafar Hussain Shah, Xianwen Zhang, Changtong Ma, Anum Shahid Malik, Ailing Jin, Saadia Rasheed, Yimeng Sun, Can Li, Hongxian Han*

Solar RRL4(2020)1900456

DOI:

10.1002/solr.201900456

5

Unraveling the Kinetics of Photocatalytic Water Oxidation on WO3

Deng Li, Ruotian Chen, Shengyang Wang, Xianwen Zhang, Yang Zhang, Junxue Liu, Hang Yin, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry Letters11(2020)412-418

DOI:

10.1021/acs.jpclett.9b03340

4

Carbon Nitride Embedded with Transition Metals for Selective Electrocatalytic CO2 Reduction

Chunmei Ding+, Chengcheng Feng+, Yuhan Mei, Fengyuan Liu, Hong Wang, Michel Dupuis, Can Li*

Applied Catalysis B: Environmental268(2020)118391

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118391

3

Surface polarity-induced spatial charge separation boosting photocatalytic overall water splitting on GaN nanorod arrays

Zheng Li+, Liang Zhang+, Yong Liu, Chenyi Shao, Yuying Gao, Fengtao Fan, Junxi Wang, Jinmin Li, Janchang Yan*, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition59(2020)935-942

DOI:

10.1002/anie.201912844

2

A Spirobixanthene‐Based Dendrimeric Hole‐Transporting Material for Perovskite Solar Cells

Wei Yu, Jinhui Zhang, Dandan Tu, Qing Yang, Xuchao Wang, Xuan Liu, Feng Cheng, Yu Qiao, Gang Li, Xin Guo*, Can Li*

Solar RRL4(2020)1900367

DOI:

10.1002/solr.201900367

1

Carboxylation of Toluene with CO2‐derived Dimethyl Carbonate over Amorphous Ti−Zr Mixed‐metal Oxide Catalysts

Hailong Liu, Zelong Li, Jijie Wang, Shengmei Lu, Mengmeng Wang, Yan Liu, Can Li*

ChemCatChem12(2020)95-99

DOI:

10.1002/cctc.201901276