论文一览

Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
  • Result: 88 articles.


88

Molecular-fence catalysts for low-temperature oxidation of methane to methanol

Wenjie Shen*

Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese(2020)

DOI:

 http://www.cjcu.jlu.edu.cn/CN/10.7503/cjcu20200056

                       

87

Mechanistic understanding of dehydration of ethanol to ethene on ZSM-5 zeolite

Wenjie Shen*

Acta Physico-Chimica Sinica(2020)

DOI:

 https://www.whxb.pku.edu.cn/EN/10.3866/PKU.WHXB201912040

86

Research of variable-temperature electrochemical in situ FTIRS on electrocatalytic oxidation of ethanol

Wenjie Shen*

Acta Physico-Chimica Sinica(2020)

DOI:

 https://www.whxb.pku.edu.cn/EN/10.3866/PKU.WHXB202004033

85

DME carbonylation over a HSUZ-4 zeolite

Zhiping Xiong, Ensheng Zhan*, Mingrun Li, Wenjie Shen*

Chemical Communications56(2020)3401-3404

DOI:

 https://doi.org/10.1039/D0CC00886A

84

Perpendicular intergrowth ZSM-5 plates with shortened 10-MR pores

Ensheng Zhan, Zhiping Xiong, Yan Zhou, Mingrun Li, Pengfei Wang, Weibin Fan, Wenjie Shen*

Chinese Journal of Catalysis41(2020)1132-1139.

DOI:

 https://doi.org/10.1016/S1872-2067(20)63573-2

83

Crystal-plane-dependent redox reaction on Cu surfaces

Yangsheng Li, Hao Chen, Weijia Wang, Wugen Huang, Yanxiao Ning, Qingfei Liu, Yi Cui, Yong Han,Zhi Liu, Fan Yang*, Xinhe Bao

Nano Research, 13(6)(2021)1677-1685(2020)

DOI:

Crystal-plane-dependent  redox reaction on Cu surfaces


82

Electronic and geometric structure of the copper-ceria interface on Cu/CeO2 catalysts

Yan Zhou, Aling Chen, Jing Ning, Wenjie Shen*

 Chinese Journal of Catalysis41(2020)928-937

DOI:

 https://doi.org/10.1016/S1872-2067(20)63540-9

81

Unveiling the Hydration Structure of Ferrihydrite for Hole Storage in Photoelectrochemical Water Oxidation

Pengpeng Wang, Deng Li, Haibo Chi, Yongle Zhao, Junhu Wang, Dongfeng Li, Shan Pang, Ping Fu, Jingying Shi* and Can Li*

Angewandte Chemie International Edition(2020)

DOI:

10.1002/anie.202014871

80

Water-initiated hydrocarboxylation of terminal alkynes with CO2 and hydrosilane

Meng-Meng Wang+, Sheng-Mei Lu+, Kumaraswamy Paridala and Can Li*

Chemical Communications(2020)

DOI:

10.1039/d0cc06320g

79

Sr2NiWO6 Double Perovskite Oxide as a Novel Visible-Light-Responsive Water Oxidation Photocatalyst

Ahmed Mahmoud Idris, Taifeng Liu, Jafar Hussain Shah, Anum Shahid Malik, Dan Zhao, Hongxian Han* and Can Li

ACS Applied Materials & Interfaces(2020)

DOI:

10.1021/acsami.0c20031

78

Effects of thickness on thermoelectric properties of Bi0.5Sb1.5Te3 thin films

Xiaobin Han, Zhenyu Zhang*, Zhengmao Liu, Chao Xu, Xiaowei Lu, Lin Sun, Peng Jiang*

Applied Nanoscience, (2020)01441-8-(1-7)(2020)

DOI:

Xiaobin Han, Zhenyu Zhang*, Zhengmao Liu, Chao Xu, Xiaowei Lu, Lin Sun, Peng Jiang*  

77

In Situ Monitoring of Growth of Vertically Stacked h-BN/Graphene Heterostructures on Ni Substrates and Their Interface Interaction

Wei Wei, Guanhua Zhang, Jiaqi Pan, Yi Cui*, Qiang Fu*

Surfaces, 3(2020)328-336(2020)

DOI:

WeiWei, Guanhua Zhang, Jiaqi Pan, Yi Cui*, Qiang Fu* 

76

On the Activity/Selectivity and Phase Stability of Thermally Grown Copper Oxides during the Electrocatalytic Reduction of CO2 

​J.J. Velasco-Velez*, C. H. Chuang, Dunfeng Gao, Q. J.  Zhu, D. Ivanov, H. S.  Jeon, R. Arrigo, R.V. Mom, E. Stotz, H. L. Wu, T. E. Jones, B. R. Cuenya, A. Knop-Gericke, R. Schlogl

ACS Catalysis, 10(2020)(19)11510-11518   (2020)

DOI:

J.J. Velasco-Velez*, C. H. Chuang, Dunfeng Gao, Q. J.  Zhu, D. Ivanov, H. S.  Jeon, R. Arrigo, R.V. Mom, E. Stotz, H. L. Wu, T. E. Jones, B. R. Cuenya, A. Knop-Gericke, R. Schlogl 


75

Strain and support effects on phase transition and surface reactivity of ultrathin ZnO films: DFT insights

​Le Lin, Zhenhua Zeng*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

AIP Advances, 10(2020)125125(2020)

DOI:

Le Lin, Zhenhua Zeng*, Qiang Fu*, Xinhe Bao 

74

Tunable deep ultraviolet laser based near ambient pressure photoemission electron microscope for surface imaging in the millibar regime 

​Yanxiao Ning, Yifan Li, Chao Wang, Rongtan Li, Fengfeng Zhang, Shenjin Zhang, Zhimin Wang, Feng Yang, Nan Zong, Qinjun Peng, Zuyan Xu, Xiaoyang Wang, Kukang Li, M. Breitschaft, S. Hagen, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

Review of Scientific Instruments, 91(2020)(11)113704 (2020)

DOI:

Yanxiao Ning, Yifan Li, Chao Wang, Rongtan Li, Fengfeng Zhang, Shenjin Zhang, Zhimin Wang, Feng Yang, Nan Zong, Qinjun Peng, Zuyan Xu, Xiaoyang Wang, Kukang Li, M. Breitschaft, S. Hagen, Qiang Fu* , Xinhe Bao* 

73

In-situ synthesis of three-dimensionally flower-like Ni3V2O8@carbon nanotubes composite through self-assembling for high performance asymmetric supercapacitors

Yan Zhang, Xin Xu, Yunfang Gao, Dunfeng Gao, Zhihua Wei, Haihua Wu*

Journal of Power Sources, 455(2020)227985 (2020)

DOI:

Yan Zhang, Xin Xu, Yunfang Gao, Dunfeng Gao, Zhihua Wei, Haihua Wu* 

72

CO2 electrolysis at industrial current densities using anion exchange membrane based electrolyzers

Pengfei Wei, Hefei Li, Long Lin, Dunfeng Gao*, Xiaomin Zhang, Huimin Gong, Guanyan Qing, Rui Cai, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

Science China-Chemistry, 63(2020)(12)1711-1715(2020)

DOI:

Pengfei Wei, Hefei Li, Long Lin, Dunfeng Gao*, Xiaomin Zhang, Huimin Gong, Guanyan Qing, Rui Cai, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao 

71

Formation mechanism and size control of ceria nanocubes

Chunyan Dong, Yan Zhou*, Na Ta, Wenjie Shen*

CrystEngComm22(2020)3033-3041

DOI:

 https://doi.org/10.1039/D0CE00224K

70

Dispersion of copper oxide species on nanostructured ceria

Jing Ning, Chunyan Dong, Mingrun Li, Yan Zhou*, Wenjie Shen*

The Journal of Chemical Physics152(2020)094708

DOI:

 https://doi.org/10.1063/1.5143585

69

Regulating the location of framework aluminium in mordenite for the carbonylation of dimethyl ether

Xiumin Huang*, Meng Ma, Mingrun Li, Wenjie Shen*

Catalysis Science &Technology10(2020)7280-7290

DOI:

 https://doi.org/10.1039/D0CY01362E

68

Dispersion of copper on ceria for the low-temperature water-gas shift reaction

Jing Ning, Yan Zhou*, Aling Chen, Yong Li, Shu Miao, Wenjie Shen*

Catalysis Today357(2020)460-467

DOI:

 https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.07.048

67

Hydrogenation of Carbon Dioxide to Methanol over Non−Cu‐based Heterogeneous Catalysts 

Feng Sha, Zhe Han, Shan Tang, Jijie Wang* and Can Li*

ChemSusChem(2020)

DOI:

10.1002/cssc.202002054

66

Atomic-resolution structure of HIV-1 capsid tubes by magic-angle spinning NMR

Manman Lu, Ryan W. Russell, Alexander J. Bryer, Caitlin M. Quinn, Guangjin Hou, Huilan Zhang, Charles D. schwieters, Juan R. Perilla*, Angela M. Gronenborn*, Tatyana Polenova*

Nature Structural and Molecular Biology27(2020)863-869

DOI:

10.1038/s41594-020-0489-2

65

Homogeneous and fast ion conduction of PEO-based solid-state electrolyte at low temperature

Shengjun Xu, Zhenhua Sun, Chengguo Sun, Fan Li, Ke Chen, Zhihao Zhang, Guangjin Hou, Hui-ming Cheng*, Feng Li*

Advanced Functional Materials30(2020)2007172

DOI:

10.1002/adfm.202007172

64

CdPS3 nanosheet-based menbrane with high proton conductivity enabaled by Cd vacancies

Xitang Qian, Long Chen, Lichang Yin, Zhibo Liu, Songfeng Pei, Fan Li, Guangjin Hou, Shuangming Chen, Li Song, Khalid Hussain Thebo, Hui-Ming Cheng, Wencai Ren*

Science370(2020)596-600

DOI:

10.1126/science.abb9704

63

Efficient Production of Nitrones via One-Pot Reductive Coupling Reactions Using Bimetallic RuPt NPs

Xiaomin Ren, Jianmin Lu, Maodi Wang, Miao Guo, He Li, Xiaoli Pan, Lin Li, Alexis Munyentwali,and Qihua Yang*

ACS Catal.10(2020)13701−13709

DOI:

10.1021/acscatal.0c03174

62

Efficient Production of Nitrones via One-Pot Reductive Coupling Reactions Using Bimetallic RuPt NPs

Xiaomin Ren, Jianmin Lu, Maodi Wang, Miao Guo, He Li, Xiaoli Pan, Lin Li, Alexis Munyentwali,and Qihua Yang*

ACS Catal.10(2020)13701−13709

DOI:

10.1021/acscatal.0c03174

61

Interfacial Modulation with Aluminum Oxide for Efficient Plasmon-Induced Water Oxidation 

Bin Zeng, Shengyang Wang, Yuying Gao, Guanna Li, Wenming Tian, Jittima Meeprasert,Hao Li, Huichen Xie, Fengtao Fan, Rengui Li*, and Can Li*

Advanced Functional Materials(2020)

DOI:

10.1002/adfm.202005688

60

Atomically dispersed Ptn+ species as highly active sites in Pt/In2O3 catalysts for methanol synthesis from CO2 hydrogenation

Zhe Han, Chizhou Tang, Jijie Wang, Landong Li, Can Li*

Journal of Catalysis(2020)

DOI:

10.1016/j.jcat.2020.06.018

59

Sorption enhanced steam reforming of methanol for high-purity hydrogen production over Cu-MgO/Al2O3 bifunctional catalysts

Hongfang Li, Hao Tian, Sai Chen, Zhao Sun, Tao Liu, Rui Liu, S. Assabumrungrat, J. Saupsor, Rentao Mu, Chunlei Pei, Jinlong Gong*

Appied Catalyis B-Environmental, 276(2020)119052(1-9)(2020)

DOI:

Hongfang Li, Hao Tian, Sai Chen, Zhao Sun, Tao Liu, Rui Liu, S. Assabumrungrat, J. Saupsor, Rentao Mu, Chunlei Pei, Jinlong Gong* 

58

pH dependence of CO2 electroreduction selectivity over size-selected Au nanoparticles

Xiaole Jiang, Hefei Li, Yaoyue Yang, Dunfeng Gao*

Journal of Materials Science, 55(2020)(28)13916-13926   (2020)

DOI:

Xiaole Jiang*, Hefei Li, Yaoyue Yang, Dunfeng Gao* 

57

Ambiphilicity of a mononuclear cobalt (III) superoxo complex

Ting-Yi Chen, Po-Hsun Ho, Can-Jerome Spyra, Franc Meyer*, Eckhard Bill, Shengfa Ye*, Way-Zen Lee*

Chem. Commun.56(2020)14821-14824

DOI:

https://doi.org/10.1039/D0CC05337F

56

Computational mechanistic insights into non-noble-metal-catalysed CO2 conbersion

Lisa Roy, Bhaskar Mondal, Shengfa Ye*

Dalton Trans.46(2020)16608-16616

DOI:

https://doi.org/10.1039/D0DT03096A

55

Catalysis for Selected C1 Chemistry

Yanting Liu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Chem, 6(2020)(10)2497-2514(2020)

DOI:

Yanting Liu, Dehui Deng*, Xinhe Bao* 

54

Bis(pyrazolato) Bridged Diiron Complexes: Ferromagnetic Coupling in a Mixed-Valent HS-FeII/LS-FeIII Dinuclear Complex

Joanne W. L. Wong, Shao-An Hua, Serhiy Demeshko, Sebastian Dechert, Shengfa Ye, Franc Meyer*

Eur. J. Inorg. Chem.(2020)4137-4145

DOI:

53

Reaction-induced strong metal-support interactions between metals and inert boron nitride nanosheets

Jinhu Dong, Qiang Fu*, Haobo Li, Jianping Xiao, Bing Yang, Bingsen Zhang, Yunxing Bai, Tongyuan Song, Rankun Zhang, Lijun Gao, Jun Cai, Hui Zhang, Zhi Liu, Xinhe Bao

Journal of the American Chemical Society, 142(2020)(40)17167-17174(2020)

DOI:

Reaction-induced strong metal-support interactions between metals and inert boron nitride nanosheets

52

Oxidation-induced segregation of FeO on the Pd-Fe alloy surface

Yangsheng Li, Bing Yang, Meihan Xia, Fan Yang*, Xinhe Bao

Applied Surface Science, 525(2020)146484(2020)

DOI:

Oxidation -induced segregation of FeO on the Pd-Fe alloy surface

51

Micro-scale spatial location engineering of COFTiO2 heterojunctions for visible light driven photocatalytic alcohol oxidation

He Li, Haoran Liu, Chunzhi Li, Jiali Liu, Jian Liu and Qihua Yang

J. Mater. Chem. A8(2020)18745–18754

DOI:

10.1039/D0TA06442D

50

Micro-scale spatial location engineering of COFTiO2 heterojunctions for visible light driven photocatalytic alcohol oxidation

He Li, Haoran Liu, Chunzhi Li, Jiali Liu, Jian Liu and Qihua Yang

J. Mater. Chem. A8(2020)18745–18754

DOI:

10.1039/D0TA06442D

49

Role of SAPO-18 Acidity in Direct Syngas Conversion to Light Olefins

​Gen Li, Feng Jiao*, Xiulian Pan*, Na Li, Dengyun Miao, Lin Li, Xinhe Bao

ACS Catalysis, 10(2020)12370-12375(2020)

DOI:

Gen Li, Feng Jiao*, Xiulian Pan*, Na Li, Dengyun Miao, Lin Li, Xinhe Bao 

48

Enhancing CO2 Electroreduction to Methane with Cobalt Phthalocyanine and Zinc-Nitrogen-Carbon Tandem Catalyst

Long Lin,Tianfu Liu, Jianping Xiao,Hefei Li, Pengfei Wei, Dunfeng Gao, Bing Nan, Rui Si, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

Angewandte Chemie-International Edition, 56(2020)(50)22408-22413(2020)

DOI:

Angewandte Chemie-International Edition, In Press


47

Aminopolymer Confined in Ethane-Silica Nanotubes for COCapture from Ambient Air

Lina Liu, Jian Chen, Lin Tao, He Li, Qihua Yang*

ChemNanoMat6(2020)1096 –1103

DOI:

10.1002/cnma.201900742

46

Aminopolymer Confined in Ethane-Silica Nanotubes for COCapture from Ambient Air

Lina Liu, Jian Chen, Lin Tao, He Li, Qihua Yang*

ChemNanoMat6(2020)1096 –1103

DOI:

10.1002/cnma.201900742

45

Water-Promoted Heterogeneous Asymmetric Hydrogenation of Quinolines over Ordered Macroporous Poly(ionic liquid) Catalyst

Lin Tao#, Yiqi Ren#, Chunzhi Li, He Li, Jiali Liu, Qihua Yang*

Asian J. Org. Chem.9(2020)1 –9

DOI:

10.1002/ajoc.202000323

44

Water-Promoted Heterogeneous Asymmetric Hydrogenation of Quinolines over Ordered Macroporous Poly(ionic liquid) Catalyst

Lin Tao+, Yiqi Ren+, Chunzhi Li, He Li, Jiali Liu, Qihua Yang*

Asian J. Org. Chem.9(2020)1 –9

DOI:

10.1002/ajoc.202000323

43

Catalysis for Selected C1 Chemistry

Yanting Liu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Chem6(2020)2497

DOI:

10.1016/j.chempr.2020.08.026

42

Recent Advancements and Perspective of High-Performance Printed Power Sources with Multiple Form Factors

Xiaoyu Shi, Zhongshuai Wu*, Xinhe Bao

Electrochemical Energy Reviews, 2(2020)581-612(2020)

DOI:

Xiaoyu Shi, Zhongshuai Wu*, Xinhe Bao 

41

Chain Mail for Catalysts 

​Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Angewandte Chemie-International Edition, 59(2020) (36)15294-15297   (2020)

DOI:

Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao* 

40

Membranes with well-defined selective layer regulated by controlled solvent diffusion for high power density flow battery

Mengqi Shi1, Qing Dai1, Fan Li1, Tianyu Li, Guangjin Hou*, Huamin Zhang, Xianfeng Li*

Advanced Energy Materials(2020)2001382

DOI:

10.1002/aenm.202001382

39

Transportable Mononuclear Metal Atoms as Building Blocks for Bottom-up Material Fabrication: Pt1(0) and Au1(0) Atoms in Stock Solutions

Huixiang Li, Changhui Liang, Pan Gao, Guangjin Hou, Kairui Liu, Wei Liu, Qike Jiang, Shi Bai*, Z. Conrad Zhang*

ChemNanoMat6(2020)1-10

DOI:

10.1002/cnma.202000193

38

The noncovalent dimerization of a G-quadruplex/hemin DNAzyme improves its biocatalytic properties

Yu Cheng+, Mingpan Cheng+, Jingya Hao, Guoqing Jia, David Monchaud and Can Li*

Chemical Science(2020)

DOI:

10.1039/D0SC02907F

37

High-temperature ethanol steam reforming in PdCu membrane reactor

Haiyuan Jia*, Hengyong Xu, Xueru Sheng, Xiaodeng Yang, Wenjie Shen, Andreas Goldbach*

Journal of Membrane Science605(2020)118083

DOI:

 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118083

36

Surface refaceting mechanism on cubic ceria

Chengwu Yang, Marçal Capdevila-Cortada, Chunyan Dong, Yan Zhou*, Junjun Wang, Xiaojuan Yu, Alexei Nefedov, Stefan Heißler, Núria López*, Wenjie Shen, Christof Wöll*, Yuemin Wang*

Journal of Physical Chemistry Letters11(2020)7925-7931

DOI:

 https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c02409

35

Butadienyl Diiron Complexes: Nonplanar Metalla-Aromatics Involving σ-Type Orbital Overlap

Chao Yu, Mingdong Zhong, Yongliang Zhang, Junnian Wei, Wangyang Ma, Wen-xiong Zhang, Shengfa Ye*, Zhenfeng Xi*

Angew. Chem. Int. Ed.59(2020)19048-19053

DOI:

10.1002/anie.202008986

34

The Polarization Effect in Surface‐Plasmon‐Induced Photocatalysis on Au/TiO2 Nanoparticles

Yuying Gao, Wei Nie, Qianhong Zhu, Xun Wang, Shengyang Wang, Prof. Fengtao Fan*, Prof. Can Li*

Angewandte Chemie International Edition59(2020)

DOI:

10.1002/anie.202007706

33

Selective Synthesis of Benzene, Toluene, and Xylenes from Syngas

Dengyun Miao, Yi Ding, Tie Yu, Jian Li, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*

ACS catalysis, 10(2020)(13)7389-7397(2020)

DOI:

Selective Synthesis of Benzene, Toluene, and Xylenes from Syngas

32

Self-assembled synthesis of waxberry-like open hollow NiCo2S4 with enhanced capacitance for high-performance hybrid asymmetric supercapacitors 

Yunfang Gao, Baoliang Wu, Jinpei Hei, Dunfeng Gao, Xin Xu, Zhihua Wei, Haihua Wu*

Electrochimica Acta, 347(2020)136314(2020)

DOI:

Yunfang Gao, Baoliang Wu, Jinpei Hei, Dunfeng Gao, Xin Xu, Zhihua Wei, Haihua Wu* 

31

Defect-mediated reactivity of Pt/TiO2 catalysts: the different role of titanium and oxygen vacancies

Quan Xiao, Yanan Wang, Zhi-Jian Zhao, Chenlei Pei, Sai Chen, Lijun Gao, Rentao Mu, Qiang Fu, Jinlong Gong*

Science China: Chemistry, 63(2020)(9)1323-1330(2020)

DOI:

Defect-mediated reactivity of Pt/TiO(2)catalysts: the different role of titanium and oxygen vacancies

30

Revealing the Active Phase of Copper during the Electroreduction of CO2 in Aqueous Electrolyte by Correlating In Situ X-ray Spectroscopy and In Situ Electron Microscopy 

Revealing the Active Phase of Copper during the Electroreduction of CO2 in Aqueous Electrolyte by Correlating In Situ X-ray Spectroscopy and In Situ Electron Microscopy ​J. J. Velasco-Velez*, R. V. Mom, L. E. Sandoval-Diaz, L. J. Falling, C.H. Chuang, Dunfeng Gao, T. E. Jones, Q. J. Zhu, R. Arrigo, B. R. Cuenya, A. Knop-Gericke, T. Lunkenbein, R. Schlogl

ACS Energy Letter, 5(2020)(6)2106-2111(2020)

DOI:

Revealing the Active Phase of Copper during the Electroreduction of CO2 in Aqueous Electrolyte by Correlating In Situ X-ray Spectroscopy and In Situ Electron Microscopy

J. J. Velasco-Velez*, R. V. Mom, L. E. Sandoval-Diaz, L. J. Falling, C.H. Chuang, Dunfeng Gao, T. E. Jones, Q. J. Zhu, R. Arrigo, B. R. Cuenya, A. Knop-Gericke, T. Lunkenbein, R. Schlogl 


29

Synergetic enhancement of thermoelectric performance in a Bi0.5Sb1.5Te3/SrTiO3 heterostructure

Xueying Wan, Zhengmao Liu, Lin Sun, Peng Jiang*, Xinhe Bao*.

Journal of Material Chemistry A, 8(2020)(21)10839-10844(2020)

DOI:

Synergetic enhancement of thermoelectric performance in a Bi0.5Sb1.5Te3/SrTiO3 heterostructure

28

A Short Perspective on Electrochemical CO2 Reduction to CO

Maxime Tarrago, Shengfa Ye*

CHIMIA74(2020)478-482

DOI:

https://doi.org/10.2533/chimia.2020.478

27

Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

Nature Communications, 11(2020)(1)2312(2020)

DOI:

Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

26

Photoinduced surface activation of semiconductor photocatalysts under reaction conditions: a commonly overlooked phenomenon in photocatalysis

Xiaoping Tao, Wenwen Shi, Bin Zeng, Yue Zhao, Na Ta, Shengyang Wang, Adenle Abraham Abdul, Rengui Li*, Can Li*

ACS Catalysis(2020)

DOI:

10.1002/anie.202001438

25

Ionic‐Association‐Assisted Viscoelastic Nylon Electrolytes Enable Synchronously Coupled Interface for Solid Batteries

Zhiming Zhao, Fan Li, Jingwen Zhao*, Guoliang Ding, Jinzhi Wang, Xiaofan Du, Qian Zhou, Guangjin Hou*, Guanglei Cui*

Advanced Functional Materials(2020)2000347

DOI:

10.1002/adfm.202000347

24

Zero-Quantum Homonuclear Recoupling Symmetry Sequences in Solid-State Fast MAS NMR Spectroscopy

Ji Yi, Liang Lixin, Guo Changmiao, Bao Xinhe, Polenova Tatyana, Hou Guangjin*

Acta Physico-Chimica Sinica36(2020)1905029

DOI:

10.3866/PKU.WHXB201905029

23

DMF stabilized Li3N slurry for manufacturing self-prelithiatable lithium-ion capacitors

Cuilian Liu, Tianyu Li, Hongzhang Zhang*, Zihan Song, Chao Qu, Guangjin Hou, Huamin Zhang, Chuanfa Ni, Xianfeng Li*

Science Bulletin65(2020)434-442

DOI:

10.1016/j.scib.2019.11.014

22

C−C Bond Formation in Syngas Conversion over Zinc Sites Grafted on ZSM‐5 Zeolite

Yuxiang Chen, Ke Gong, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Guangjin Hou*, Rui Si, Xinhe Bao

Angewandte Chemie132(2020)6591-6596

DOI:

10.1002/ange.201912869

21

Water Oxidation on TiO2: A Comparative DFT Study of 1e–, 2e–, and 4e– Processes on Rutile, Anatase, and Brookite

Anum Shahid Malik, Taifeng Liu*, Michel Dupuis*, Rengui Li, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry C(2020)

DOI:

10.1021/acs.jpcc.9b11450

20

Exploration of the intrinsic factors limiting the photocurrent density in ferroelectric BiFeO3 thin film

Jafar Hussain Shah, Hengyun Ye, Yong Liu, Ahmed Mahmoud Idris, Anum Shahid Malik, Yi Zhang*, Hongxian Han*, Can Li

Journal of Materials Chemistry A8(2020)6863-6873

DOI:

10.1039/D0TA00955E

19

A Hydrogen Farm Strategy for Scalable Solar Hydrogen Production with Particulate Photocatalysts

Yue Zhao, Chunmei Ding, Jian Zhu, Wei Qin, Xiaoping Tao, Fengtao Fan, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition59(2020)

DOI:

10.1002/anie.202001438

18

Unravelling the water oxidation mechanism on NaTaO3-based photocatalysts

Qian Ding+, Yang Liu+, Tao Chen, Xiaoyu Wang, Zhaochi Feng, Xiuli Wang, Michel Dupuis, Can Li

Journal of Materials Chemistry A8(2020)6812-6821

DOI:

10.1039/c9ta14235e

17

Boosting Performance of Non‐Fullerene Organic Solar Cells by 2D g‐C3N4 Doped PEDOT:PSS

Qing Yang, Shuwen Yu, Ping Fu, Wei Yu, Yong Liu, Xuan Liu, Zhaochi Feng, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Functional Materials30(2020)1910205

DOI:

10.1002/adfm.201910205

16

Intrinsic Facet‐Dependent Reactivity of Well‐Defined BiOBr Nanosheets on Photocatalytic Water Splitting

Ming Shi, Guanna Li, Jianming Li, Xu Jin, Xiaoping Tao, Bin Zeng, Evgeny A. Pidko, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition59(2020)6590-6595

DOI:

10.1002/anie.201916510

15

2D Conjugated Polyelectrolytes Possessing Identical Backbone with Active‐Layer Polymer as Cathode Interlayer for Organic Solar Cells

Xuan Liu, Wei Nie, Dandan Tu, Xin Guo*, Can Li*

Macromolecular Rapid Communications41(2020)1900624

DOI:

10.1002/marc.201900624

14

H‐Bonds‐Assisted Molecular Order Manipulation of Nonfullerene Acceptors for Efficient Nonannealed Organic Solar Cells

Xuan Liu, Xuchao Wang, Yejun Xiao, Qing Yang, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Energy Materials10(2020)1903650

DOI:

10.1002/aenm.201903650

13

Embedding Sulfur Atoms in Decahedron Bismuth Vanadate Crystals with a Soft Chemical Approach for Expanding the Light Absorption Range

Yue Zhao, Taifeng Liu, Ruotian Chen, Bin Zeng, Xiaoping Tao, Jianming Li, Xu Jin, Rengui Li*, Can Li*

ChemCatChem12(2020)1585-1590

DOI:

10.1002/cctc.201901865

12

Internal‐Field‐Enhanced Charge Separation in a Single‐Domain Ferroelectric PbTiO3 Photocatalyst

Yong Liu, Sheng Ye, Huichen Xie, Jian Zhu, Quan Shi, Na Ta, Ruotian Chen, Yuying Gao, Hongyu An, Wei Nie, Huanwang Jing, Fengtao Fan*, Can Li*

Advanced Materials32(2020)1906513

DOI:

10.1002/adma.201906513

11

High-Performance Solar Redox Flow Battery toward Efficient Overall Splitting of Hydrogen Sulfide

Weiguang Ma, Congxin Xie, Xiaomei Wang, Hong Wang, Xiaoqing Jiang, Hefeng Zhang, Xin Guo, Xu Zong*, Xianfeng Li, Can Li*

ACS Energy Letters5(2020)597-603

DOI:

10.1021/acsenergylett.9b02206

10

Establishing inorganic-biological hybrid photoelectrochemical platform towards sustainable conversion of α-chitin

Hefeng Zhang, Yong Zhao, Huiyan Zhang, Haichuan Zhou, Hong Wang, Xu Zong*, Heng Yin*, Can Li*

Applied atalysis B: Environmental265(2020)118558

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118558

9

Advanced space- and time-resolved techniques for nanoparticle photocatalysts studies

Yuying Gao, Wei Nie, Xiuli Wang, Fengtao Fan*, Can Li*

Chemical Communications56(2020)1007-1021

DOI:

10.1039/C9CC07128H

8

Efficient hydrogen peroxide synthesis by metal-free polyterthiophene via photoelectrocatalytic dioxygen reduction

Wenjun Fan, Bingqing Zhang, Xiaoyu Wang, Weiguang Ma, Deng Li, Zhiliang Wang, Michel Dupuis, Jingying Shi*, Shijun Liao*, Can Li*

Energy & Environmental Science13(2020)238-245

DOI:

10.1039/C9EE02247C

7

A Novel Double Perovskite Oxide Semiconductor Sr2CoWO6 as Bifunctional Photocatalyst for Photocatalytic Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions from Water under Visible Light Irradiation

Ahmed Mahmoud Idris, Taifeng Liu, Jafar Hussain Shah, Xianwen Zhang, Changtong Ma, Anum Shahid Malik, Ailing Jin, Saadia Rasheed, Yimeng Sun, Can Li, Hongxian Han*

Solar RRL4(2020)1900456

DOI:

10.1002/solr.201900456

6

Unraveling the Kinetics of Photocatalytic Water Oxidation on WO3

Deng Li, Ruotian Chen, Shengyang Wang, Xianwen Zhang, Yang Zhang, Junxue Liu, Hang Yin, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry Letters11(2020)412-418

DOI:

10.1021/acs.jpclett.9b03340

5

Carbon Nitride Embedded with Transition Metals for Selective Electrocatalytic CO2 Reduction

Chunmei Ding+, Chengcheng Feng+, Yuhan Mei, Fengyuan Liu, Hong Wang, Michel Dupuis, Can Li*

Applied Catalysis B: Environmental268(2020)118391

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118391

4

Surface polarity-induced spatial charge separation boosting photocatalytic overall water splitting on GaN nanorod arrays

Zheng Li+, Liang Zhang+, Yong Liu, Chenyi Shao, Yuying Gao, Fengtao Fan, Junxi Wang, Jinmin Li, Janchang Yan*, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition59(2020)935-942

DOI:

10.1002/anie.201912844

3

A Spirobixanthene‐Based Dendrimeric Hole‐Transporting Material for Perovskite Solar Cells

Wei Yu, Jinhui Zhang, Dandan Tu, Qing Yang, Xuchao Wang, Xuan Liu, Feng Cheng, Yu Qiao, Gang Li, Xin Guo*, Can Li*

Solar RRL4(2020)1900367

DOI:

10.1002/solr.201900367

2

Carboxylation of Toluene with CO2‐derived Dimethyl Carbonate over Amorphous Ti−Zr Mixed‐metal Oxide Catalysts

Hailong Liu, Zelong Li, Jijie Wang, Shengmei Lu, Mengmeng Wang, Yan Liu, Can Li*

ChemCatChem12(2020)95-99

DOI:

10.1002/cctc.201901276

1

Mapping the dynamics of methanol and xenon co- adsorption in SWNTs by in situ continuous- flow hyperpolarized 129Xe NMR+ 

​Shutao Xu*, Xin Liu, Cheng Sun, Anmin Zheng, Weiping Zhang, Xiuwei Han, Xianchuan Liu, Xinhe Bao*

Physical Chemistry Chemical Physics, 21(2020)(6)3287-3293(2020)

DOI:

Mapping the dynamics of methanol and xenon co- adsorption in SWNTs by in situ continuous- flow hyperpolarized 129Xe NMR+

Shutao Xu*, Xin Liu, Cheng Sun, Anmin Zheng, Weiping Zhang, Xiuwei Han, Xianchuan Liu, Xinhe Bao*

Physical Chemistry Chemical Physics, 21(2020)(6)3287-3293

https://doi.org/10.1039/c8cp07238h